Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1. Dane o osobach odwiedzających Serwis gromadzone przez Usługodawcę

Podczas wizyty na stronie internetowej Serwisu w sposób automatyczny zbierane są dotyczące tej wizyty dane, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego używanego przez osobę odwiedzającą Serwis. W związku z korzystaniem z Serwisu, a także w związku z kontaktem z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, itp. Użytkownik, przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, itd.

 

2. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające z Serwisu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późniejszymi zmianami) jest Display Plus .

 

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do umówienia wizyty, w przypadku pozostawienia przez osobę korzystającą z Serwisu danych kontaktowych za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

Dane osobowe są każdorazowo przetwarzane i chronione przez Administratora stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W powyższym zakresie osoba korzystająca z Serwisu w szczególności ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich aktualizacji.

 

Osoba korzystająca z Serwisu może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowej. Jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona, Administrator ma prawo wysyłania informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną obejmującej w szczególności reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej.

 

3. Sposoby ochrony informacji w Serwisie

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu oraz inne przekazywane przez te osoby informacje są przechowywane i przetwarzane przy użyciu środków technicznych i standardów bezpieczeństwa zapewniających ochronę tych danych zgodne z wymaganiami przewidzianymi stosownymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.2004.100.1024)

 

4. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu oraz inne przekazywane przez te osoby informacje, nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez uzyskania zgody osoby, której te dane dotyczą.

 

W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu, naruszenia prawa, lub w razie, gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Administrator może udostępnić dane osobowe, o których mowa powyżej organom wymiaru sprawiedliwości. Przedmiotowe dane mogą być także udostępnione w przypadku kontroli prowadzonej przez upoważnionych pracowników Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

5. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje w swym działaniu pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”). Pod pojęciem „plików cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu (urządzeniu, za pomocą którego dana osoba korzysta z Serwisu) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 

W ramach Serwisu pliki cookies wykorzystywane są w kilku celach tzn.:

  • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji osób korzystających z Serwisu; pliki cookies umożliwiają w szczególności rozpoznanie urządzenia, za pomocą którego dana osoba korzysta z Serwisu i w ten sposób zapewnienie prawidłowego wyświetlania strony internetowej Serwisu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb odbiorcy; tworzenia statystyk, mających na celu poznanie sposobu, w jaki dane osoby korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości strony wraz ze zmieniającymi się preferencjami osób korzystających z Serwisu;
  • tworzenia statystyk, mających na celu poznanie sposobu, w jaki dane osoby korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości strony wraz ze zmieniającymi się preferencjami osób korzystających z Serwisu;
 

Dane osobowe gromadzone przez Administratora przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz osoby korzystającej z Serwisu. Takiego rodzaju dane są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej używanej do korzystania z Serwisu. Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione m.in. w taki sposób, by automatyczna obsługa plików cookies w przeglądarce internetowej została wyłączona. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, a także dostępnych w tym zakresie ustawieniach, dostępne są w sekcji ustawień (preferencji) przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą niekorzystnie wpływać na działanie Serwisu, w tym w szczególności ograniczać jego funkcjonalność.

 

6. Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie na stronie internetowej Serwisu nowej Polityki prywatności.

 

7. Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, osoba korzystająca z Serwisu może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: office@displayplus.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w pkt. 1.